ទីស្នាក់ការថ្មី NEW ADDRESS                                        Map

ផ្ទះលេខ ៣៤ ផ្លូវ ១០៦P សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ (ភ្នំពេញ)

34, STREET 106P, PHNOM PENH THMEY, SEN SOK, PHNOM PENH  

ម៉ោងធ្វើការ Office Hours:                      

ថ្ងៃច័ន្ទ - សុក្រ: ម៉ោង ៨:០០ - ១៧:០០      MON - FRI : 08:00 - 17:00

ថ្ងៃសៅរ៍:​​ មានណាត់ទុកជាមុន​       SAT: by appointment only

Tel: 023-6403 706/ 012 -653 706/ 098-643 760, E-mail: info@biblecambodia.org

soundofpraise

DAILY SCRITURE READING

bible reading


▸   ថ្ងៃអាទិត្យ ៣០ សីហា  SUN 30 AUG:       ទុតិយកថា​ Deuteronomy 8.1-20

▸   ថ្ងៃច័ន្ទ ៣១ សីហា  MON 31 AUG :           ទុតិយកថា​ Deuteronomy 11.1-32

▸   ថ្ងៃអង្គារ ០១ កញ្ញា  TUE 01 SEP :            យ៉ាកុប James 1.1-27

▸   ថ្ងៃពុធ ០២ កញ្ញា  WED  02 SEP:              យ៉ាកុប James 2.1-26

▸   ថ្ងៃព្រហ ០៣ កញ្ញា  THU 03 SEP           យ៉ាកុប James 3.1-18

▸   ថ្ងៃសុក្រ ០៤ កញ្ញា  FRI 04 SEP             យ៉ាកុប James 4.1-17

▸   ថ្ងៃសៅរ៍ ០៥ កញ្ញា  SAT 05 SEP:             យ៉ាកុប James 5.1-20


ស្វែងរកពាក្យគន្លឺះក្នុងព្រះគម្ពីរ ...

ចេញផ្សាយក្នុងពេលឆាប់ៗ Soon Available

ads


The Bible Society in Cambodia has been established in Cambodia since 1968. Our mandate is to achieve the widest possible, effective distribution of the Holy Scriptures in appropriate formats, in an easy to understand language, and at affordable prices.

We are a committed Christian staff dedicated to delivering God’s Word in Cambodia, with a focus on translating, publishing, distributing and encouraging people to interact with the Scripture. We aim to serve the whole Christian community, indeed all those who can be persuaded to accept and engage with the Bible, by working closely with churches and the community to serve all denominations.

The Bible Society in Cambodia is a national office of the United Bible Societies (UBS). The UBS is a global fellowship of 146 national Bible Societies, together serving more than 200 countries and territories.ទីស្នាក់ការរបស់សមាគមព្រះគម្ពីរ   

Bible Society Office

ផ្ទះលេខ 34 ផ្លូវ 106P, សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី  ខ័ណ្ឌសែនសុខ (ភ្នំពេញ)

34, Street 106P,  Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok  PHNOM PENH            

ម៉ោងធ្វើការ Office Hours:                      

ថ្ងៃច័ន្ទ - សុក្រ: ម៉ោង ៨:០០ - ១៧:០០      MON - FRI : 08:00 - 17:00

ថ្ងៃសៅរ៍:​​ មានណាត់ទុកជាមុន​       SAT: by appointment only

Quote from Chief Executive:

The Bible not only lays a strong foundation of faith for Christians, but is also life-transforming. Individuals and communities have been impacted and transformed by God's Word, as they read the Bible.

I believe that owning a Bible is the right of each individual, like any basic human right. Therefore, we seek to serve the Church by making Scripture available through Bible translation, Bible publication, and helping those who cannot read, so that each individual will discover spiritual wealth and have knowledge of God. http://biblecambodia.org/

© Bible Society in Cambodia 2015