សិល្បៈនាដកម្មចម្រុះ ស្ពានមេត្រី នឹងត្រូវសម្តែងនៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៨ មីនានេះ នៅសាលមហាស្រពកោះពេជ្រ វេលាម៉ោង ៥ ល្ងាច។ 

ស្ពានមេត្រី

ស្វែងរកពាក្យគន្លឺះក្នុងព្រះគម្ពីរ ...

The Bible Society in Cambodia has been established in Cambodia since 1968. Our mandate is to achieve the widest possible, effective distribution of the Holy Scriptures in appropriate formats, in an easy to understand language, and at affordable prices.

We are a committed Christian staff dedicated to delivering God’s Word in Cambodia, with a focus on translating, publishing, distributing and encouraging people to interact with the Scripture. We aim to serve the whole Christian community, indeed all those who can be persuaded to accept and engage with the Bible, by working closely with churches and the community to serve all denominations.

The Bible Society in Cambodia is a national office of the United Bible Societies (UBS). The UBS is a global fellowship of 146 national Bible Societies, together serving more than 200 countries and territories.


DAILY SCRITURE READING

▸   ថ្ងៃអាទិត្យ ២៩ មីនា SUN 29 MAR :  យ៉ូហាន John 12.12-26

▸   ថ្ងៃច័ន្ទ ៣០ មីនា MON 30 MAR :       យ៉ូហាន John 12.27-50

▸   ថ្ងៃអង្គារ ៣១ មីនា TUE 31 MAR:      យ៉ូហាន John 17.1-26

▸   ថ្ងៃពុធ ១ មេសា WED 1 APR :          យ៉ូហាន John 18.1-24

▸   ថ្ងៃព្រហ ២ មេសា THU 2 APR :        យ៉ូហាន John 18.25-40

▸   ថ្ងៃសុក្រ ៣ មេសា FRI 3 APR :         យ៉ូហាន John 19.1-30

▸   ថ្ងៃសៅរ៍ ៤ មេសា SAT 4 APR :         យ៉ូហាន John 19.31-42


FifteenMin

Listen to our “Fifteen Minutes for Life” Radio Program


ទីស្នាក់ការរបស់សមាគមព្រះគម្ពីរ    Bible Society Office

ផ្ទះលេខ 872 AB ផ្លូវ ២៨ គ្រួសារ, សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី  ខ័ណ្ឌសែនសុខ (ភ្នំេពញ)

872, AB, Street 28 Kruosar,  Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok  PHNOM PENH            

ម៉ោងធ្វើការ Office Hours:                      

 ថ្ងៃច័ន្ទ - សុក្រ: ម៉ោង ៨:០០ - ១៧:០០      MON - FRI : 08:00 - 17:00


Quote from Chief Executive:

The Bible not only lays a strong foundation of faith for Christians, but is also life-transforming. Individuals and communities have been impacted and transformed by God's Word, as they read the Bible.

I believe that owning a Bible is the right of each individual, like any basic human right. Therefore, we seek to serve the Church by making Scripture available through Bible translation, Bible publication, and helping those who cannot read, so that each individual will discover spiritual wealth and have knowledge of God. 

ps119v50

DATES TO REMEMBER:

BSC Praise Concert …………………………………………….   3 October 2015

Bible Sunday ……………………………………………………..   4 October 2015

ស្ពានមេត្រី Arts Performance in Siem Reap ………………...….. 31 October 2015

Forgiveness & Reconciliation Pastoral Conference….. 19 - 20 November 2015                   


© Bible Society in Cambodia 2015