ស្វែងរកអត្ថបទ ឬពាក្យពេចន៍គន្លឺះក្នុងព្រះគម្ពីរ ...

…………………………………………………

As Cambodia is trying to rebuild the ruins after decades of war, we are called to participate in this gigantic task.

Ezra was called by The Lord to return from exile to Jerusalem to rebuild the temple, re-establish worship and place the Word of God as the foundation for the returnees.

Our hope, prayer and vision is to see the country of Cambodia rebuilt on the solid foundation of the Word of God as a powerful agent of transformation.

As we celebrate Bible Sunday 2014, we would like to invite you to become part of building up Cambodia.

This year's theme is: The Bible for Everyone. We believe that the Word of God should be accessible to everyone. Bible Sunday is an opportunity to thank the Lord for His Word and an opportunity to share with others who would so love to own a Bible but cannot afford one.

We would like to encourage you as Churches or individuals to take part in Bible Sunday through prayer and donation.

"For the Word of God is ALIVE and ACTIVE..." Hebrews 4:12

………………………………………………………………………………………

ក្នុងពេលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែកសាងសង្គមជាតិឡើងវិញក្រោយពីសង្រ្គាមជាច្រើនទស្សវត្សរ៍  ព្រះជាម្ចាស់ក៏បានត្រាស់យើងឲ្យមានចំណែកក្នុងកិច្ចការដ៏ធំនេះ។ 

ព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅលោកអែសរ៉ាឲ្យវិល ត្រឡប់មកក្រុងយេរូសាឡឹមវិញ ដើម្បីសង់ព្រះវិហារឡើងវិញ។ ការសាងសង់ចាប់ផ្ដើមពីការថ្វាយបង្គំ និងលើកតម្លៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំ សម្រាប់ប្រជាជនដែលបានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍។ 

សេចក្ដីសង្ឃឹម ការអធិស្ឋាន និងនិមិត្តរបស់យើង គឺចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាកសាងឡើងវិញលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដែលគ្រឹះមួយដ៏រឹងមាំ ប្រកបដោយថាមពលដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងការបំផ្លាស់បំប្រែ។ 

ក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវាព្រះគម្ពីរ២០១៤ យើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងប្រទេសកម្ពុជា។ 

ប្រធានបទទិវាព្រះគម្ពីរឆ្នាំនេះគឺ “ព្រះគម្ពីរសម្រាប់ប្រជាជនគ្រប់រូប”។ យើងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាជនគ្រប់រូបត្រូវតែមានមានសិទ្ធិទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់។ ទិវាព្រះគម្ពីរជាឱកាសមួយ ដើម្បីអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ ហើយក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់ចែក រំលែកព្រះគម្ពីរដល់អ្នកដែលពុំមានលទ្ធភាពនឹងជាវបានដោយខ្លួនឯង។ 

យើងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកដែលជាសមាជិកក្រុមជំនុំ ចូលរួមក្នុងទិវាព្រះគម្ពីរដោយការ អធិស្ឋាន និងការថ្វាយតង្វាយសម្រាប់ព័ន្ធកិច្ចរបស់សមាគមព្រះគម្ពីរ។ 

“ដ្បិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបន្ទូលដ៏មានជីវិត និងមានមហិទ្ធិឫទ្ធិ...” ហេប្រឺ ៤:១២។

samnab

The Bible Society in Cambodia has been established in Cambodia since 1968. Our mandate is to achieve the widest possible, effective distribution of the Holy Scriptures in appropriate formats, in an easy to understand language, and at affordable prices.

We are a committed Christian staff dedicated to delivering God’s Word in Cambodia, with a focus on translating, publishing, distributing and encouraging people to interact with the Scripture. We aim to serve the whole Christian community, indeed all those who can be persuaded to accept and engage with the Bible, by working closely with churches and the community to serve all denominations.

The Bible Society in Cambodia is a national office of the United Bible Societies (UBS). The UBS is a global fellowship of 146 national Bible Societies, together serving more than 200 countries and territories.


reading1

DAILY SCRITURE READING

        ▸   14  Sep:   ១កូរិនថូស 1Corinthians  1.18-31

        ▸   15  Sep:   ១កូរិនថូស 1Corinthians  2.1-16

        ▸   16  Sep:   ១កូរិនថូស 1Corinthians  3.1-23

        ▸   17  Sep:   ១កូរិនថូស 1Corinthians  4.1-21

        ▸   18  Sep:   ម៉ាថាយ Matthew  5.1-20

        ▸   19  Sep:   ម៉ាថាយ Matthew  5.21-48

        ▸   20  Sep:   ម៉ាថាយ Matthew  6.19-34Listen to our “Fifteen Minutes for Life” Radio Program

FifteenMin
2706491050-facebook-gif(2)


Follow Bible Society in Cambodia on Facebook

© Bible Society in Cambodia 2014