លោកុប្បត្តិ
និក្ខមនំ
លេវីវិន័យ
ជនគណនា
ចោទិយកថា
យ៉ូស្វេ
ពួក​ចៅហ្វាយ
នាង​រស់
សាំយូអែល ទី ១
សាំយូអែល ទី ២
ពង្សាវតារក្សត្រ ទី ១
ពង្សាវតារក្សត្រ ទី ២
របាក្សត្រ ទី ១
របាក្សត្រ ទី ២
អែសរ៉ា
នេហេមា
នាង​អេសធើរ
យ៉ូប
ទំនុកដំកើង
សុភាសិត
សាស្តា
បទ​ចំរៀង​សាឡូម៉ូន
អេសាយ
យេរេមា
បរិទេវ
អេសេគាល
ដានីយ៉ែល
ហូសេ
យ៉ូអែល
អេម៉ុស
អូបាឌា
យ៉ូណាស
មីកា
ណាហ៊ុម
ហាបាគុក
សេផានា
ហាកាយ
សាការី
ម៉ាឡាគី
ម៉ាថាយ
ម៉ាកុស
លូកា
យ៉ូហាន
កិច្ចការ
រ៉ូម
កូរិនថូសទី ១
កូរិនថូសទី ២
កាឡាទី
អេភេសូ
ភីលីព
កូឡូស
ថែស្សាឡូនីច​ទី​១
ថែស្សាឡូនីច​ទី​២
ធីម៉ូថេ​ទី​១
ធីម៉ូថេ​ទី​២
ទីតុស
ភីលេម៉ូន
ហេព្រើរ
យ៉ាកុប
ពេត្រុស​ទី​១
ពេត្រុស​ទី​២
យ៉ូហាន​ទី​១
យ៉ូហាន​ទី​២
យ៉ូហាន​ទី​៣
យូដាស
វិវរណៈ
KHOV © BSC 1954, 1962
Go!
Khmer Unicode on Macintosh OS X
Khmer Unicode on Microsoft Windows
Khmer Unicode on portable Apple iOS iPhone, iPad, et cetera
Khmer Unicode on Nokia/Symbian mobiles
Ethnologue

 

HTML generated 24 Jan 2012 from source files dated 19 Dec 2011