^
យ៉ូហាន​ទី​១
ព្រះបន្ទូល​នៃ​ជីវិត
ព្រះ​ជា​ពន្លឺ
អំពើ​បាប និង​ការ​អត់​ទោស
ព្រះគ្រីស្ទ​ជា​ទី​ពឹង​របស់​យើង
បទ​បញ្ជា​ថ្មីៈ ត្រូវ​ស្រឡាញ់​គ្នា​ជា​បង​ប្អូន
អ្នក​ប្រឆាំង​ព្រះគ្រីស្ទ
បុត្រ​របស់​ព្រះ
ការ​ស្រឡាញ់​គ្នា​ជា​បង​ប្អូន
គ្រូ​ក្លែងក្លាយ
ព្រះ​ជា​សេចក្តី​ស្រឡាញ់
ជំនឿ​លើ​ព្រះយេស៊ូវ​ជា​ប្រភព​នៃ​សេចក្តី​ស្រឡាញ់
សក្ខីភាព​អំពី​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ និង​អំពី​ជីវិត​អស់​កល្ប​ជានិច្ច