^
ពេត្រុស​ទី​១
សេចក្តី​ផ្តើម
សេចក្តី​សង្ឃឹម
ការ​ទូន្មាន​ឲ្យ​មាន​ជីវិត​ដ៏​វិសុទ្ធ
រាស្ត្រ​បរិសុទ្ធ
របៀប​រស់​នៅ​នៃ​អ្នក​បំរើ​របស់​ព្រះ
គំរូ​អំពី​ទុក្ខ​លំបាក​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ
ទំនាក់ទំនង​រវាង​ស្វាមី និង​ភរិយា
ទំនាក់ទំនង​រវាង​បង​ប្អូន
ការ​រស់​នៅ​ដោយ​មិន​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​បាប
របៀប​រស់​នៅ​ក្នុង​ក្រុម​គ្រីស្ទបរិស័ទ
ទុក្ខ​លំបាក​របស់​គ្រីស្ទបរិស័ទ
ភារកិច្ច​របស់​អ្នក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ពួក​ជំនុំ
ភារកិច្ច​របស់​អ្នក​ជឿ
អវសានកថា