^
ថែស្សាឡូនីច​ទី​១
សេចក្តី​ផ្តើម
ជីវិត និង​ជំនឿ​របស់​គ្រីស្ទបរិស័ទ​នៅ​ក្រុង​ថែស្សាឡូនីច
បេសកកម្ម​របស់​ប៉ុល​នៅ​ក្រុង​ថែស្សាឡូនីច
ប៉ុល​ចង់​ជួប​គ្រីស្ទបរិស័ទ​នៅ​ក្រុង​ថែស្សាឡូនីច
របៀប​រស់​នៅ​ដែល​គាប់​ព្រះហឫទ័យ​ព្រះ
អំពី​ព្រះអម្ចាស់​យាង​មក
ពាក្យ​ដាស់តឿន​ផ្សេងៗ និង​ពាក្យ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ