^
ធីម៉ូថេ​ទី​១
សេចក្តី​ផ្តើម
ពាក្យ​ដាស់តឿន​ឲ្យ​ប្រយ័ត្ន​នឹង​សេចក្តី​បង្រៀន​ក្លែងក្លាយ
ព្រះហឫទ័យ​សប្បុរស​របស់​ព្រះ
ពាក្យ​ទូន្មាន​ក្នុង​ការ​ទូល​អង្វរ​ព្រះ
គុណ​សម្បត្តិ​របស់​អ្នក​ដឹកនាំ​ពួក​ជំនុំ
គំរោង​ការ​ដ៏​លាក់​កំបាំង
គ្រូ​ក្លែងក្លាយ
អ្នក​បំរើ​ដ៏​ល្អ​របស់​ព្រះអម្ចាស់
ដំបូន្មាន​ស្តី​អំពី​ការ​មើល​ខុស​ត្រូវ​លើ​អ្នក​ជឿ
អំពី​សេចក្តី​បង្រៀន​ក្លែងក្លាយ និង​ការ​ស្រឡាញ់​សម្បត្តិ​លោកីយ៍
ពាក្យ​ដាស់តឿន​ចុង​បញ្ចប់