^
កូរិនថូសទី ២
សេចក្តី​ផ្តើម
ប៉ុល និង​អ្នក​ជឿ​នៅ​ក្រុង​កូរិនថូស​រួម​សុខ​ទុក្ខ​ជា​មួយ​គ្នា
គំរោង​ការ​របស់​ប៉ុល
ប៉ុល​អត់​ទោស​ឲ្យ​អ្នក​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ខុស
ប៉ុល​ខ្វល់ខ្វាយ​ក្នុង​ចិត្ត
អ្នក​បំរើ​ព្រះជាម្ចាស់ ក្នុង​សញ្ញា​ថ្មី
ព្រះគ្រីស្ទ​ជួយ​គាំពារ​អ្នក​ផ្សាយ​ដំណឹង​ល្អ
លំនៅ​ដែល​ស្ថិតស្ថេរ​អស់​កល្ប​ជានិច្ច
ការ​សំរុះសំរួល​ឲ្យ​មនុស្ស​លោក​បាន​ជា​នា​នឹង​ព្រះជាម្ចាស់​វិញ
ការ​ញែក​ខ្លួន​ចេញ​ពី​អំពើ​អាក្រក់
អំណរ​សប្បាយ​របស់​ប៉ុល
អំពី​ការ​រៃ​ប្រាក់
ទីតុស និង​សហការី​របស់​លោក
ជំនួយ​ផ្ញើ​ទៅ​ជូន​ពួក​បង​ប្អូន
ប៉ុល​ឆ្លើយ​ការពារ​ខ្លួន
ប៉ុល និង​សាវ័ក​ក្លែងក្លាយ
ទុក្ខ​លំបាក​របស់​ប៉ុល​ក្នុង​ការ​បំពេញ​មុខងារ​ជា​សាវ័ក
ប៉ុល​និមិត្ត​ឃើញ​ការ​អស្ចារ្យ
ប៉ុល​ខ្វល់ខ្វាយ​អំពី​ក្រុម​គ្រីស្ទបរិស័ទ​នៅ​ក្រុង​កូរិនថូស
ការ​រំលឹក​ដាស់តឿន និង​ការ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​របស់​ប៉ុល