ព្រះគម្ពីរខ្មែរបកប្រែចាស់ ១៩៥៤ យ៉ូហាន​ទី​២ 0
^
យ៉ូហាន​ទី​២
សេចក្តី​ស្រឡាញ់​រវាង​បង​ប្អូន