^
ពេត្រុស​ទី​២
សេចក្តី​ផ្តើម
ព្រះ​ត្រាស់ហៅ​គ្រីស្ទបរិស័ទ
បន្ទាល់​អំពី​សិរីរុងរឿង​របស់​ព្រះយេស៊ូវ
អំពី​គ្រូ​ក្លែងក្លាយ
អំពី​ព្រះអម្ចាស់​យាង​វិល​ត្រឡប់​មក​វិញ