^
ថែស្សាឡូនីច​ទី​២
សេចក្តី​ផ្តើម
ព្រឹត្តិការណ៍​ដែល​នឹង​កើត​មាន​មុន​ព្រះយេស៊ូវ​យាង​មក
ជីវិត​ខ្ជាប់ខ្ជួន​ក្នុង​ជំនឿ
សេចក្តី​ដាស់តឿន​ផ្សេងៗ