^
ធីម៉ូថេ​ទី​២
សេចក្តី​ផ្តើម
លោក​ប៉ុល​អរ​ព្រះគុណ​ព្រះជាម្ចាស់ និង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​លោក​ធីម៉ូថេ
ទាហាន​ដ៏​ស្មោះត្រង់​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ
អ្នក​បំរើ​ដែល​មាន​ចិត្ត​ស្មោះត្រង់
ព្រឹត្តិការណ៍​នៅ​គ្រា​ចុង​ក្រោយ
ពាក្យ​រំលឹក​ដាស់តឿន​ផ្សេងៗ
ពាក្យ​ដាស់តឿន​ផ្សេងៗ