ព្រះគម្ពីរខ្មែរបកប្រែចាស់ ១៩៥៤ យ៉ូហាន​ទី​៣ 0
^
យ៉ូហាន​ទី​៣
សេចក្តី​ផ្តើម
ភក្តីភាព​របស់​លោក​កៃយុស
ឌីអូត្រេព និង​ដេមេទ្រាស