^
កូឡូស
សេចក្តី​ផ្តើម
ពាក្យ​អរ​ព្រះគុណ និង​ពាក្យ​ទូល​អង្វរ​របស់​ប៉ុល
កិច្ចការ​ដ៏​លំបាក​របស់​ប៉ុល
ជីវិត​រួម​ជា​មួយ​ព្រះគ្រីស្ទ
ស្លាប់ និង​រស់​រួម​ជា​មួយ​ព្រះគ្រីស្ទ
ជីវិត​ចាស់ និង​ជីវិត​ថ្មី
ក្រុម​គ្រួសារ​របស់​គ្រីស្ទបរិស័ទ
ពាក្យ​ដាស់តឿន និង​ពាក្យ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ផ្សេងៗ