^
អេភេសូ
សេចក្តី​ផ្តើម
ព្រះពរ​ដ៏​លើស​លប់​ដែល​ព្រះ​ប្រទាន​ដល់​អ្នក​ជឿ
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​របស់​ប៉ុល
គ្រីស្ទបរិស័ទ​ឆ្លង​ផុត​ពី​សេចក្តី​ស្លាប់​ទៅ​ដល់​ជីវិត
ការ​រួបរួម​គ្នា​ក្នុង​អង្គ​ព្រះគ្រីស្ទ
ភារកិច្ច​របស់​ប៉ុល​ក្នុង​ការ​នាំ​ជនជាតិ​ដទៃ​ឲ្យ​ស្គាល់​ព្រះ
ព្រះហឫទ័យ​ស្រឡាញ់​របស់​ព្រះគ្រីស្ទ
ការ​រួបរួម​របស់​គ្រីស្ទបរិស័ទ
ជីវិត​ចាស់ និង​ជីវិត​ថ្មី
ជីវិត​រស់​នៅ​ក្នុង​ពន្លឺ
ទំនាក់ទំនង​រវាង​ស្វាមី​ភរិយា
ទំនាក់ទំនង​រវាង​ឪពុកម្តាយ និង​កូន
ទំនាក់ទំនង​រវាង​ទាសករ និង​ម្ចាស់