^
អែសរ៉ា
មាតុភូមិ​និវត្តន៍​ក្រោម​ការ​ដឹកនាំ​របស់​សូរ៉ូបាបិល
ស្តេច​ស៊ីរូស​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​សង់​ព្រះវិហារ​ឡើង​វិញ
ចំនួន​ប្រជាជន​យូដា​ដែល​វិល​ត្រឡប់​មក​ស្រុក​វិញ
ការ​សង់​អាសនា​ឡើង​វិញ
ការ​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​សាង​សង់​ព្រះវិហារ​ឡើង​វិញ
ចម្លើយ​របស់​ស្តេច​អើថាស៊ើកសេស
កូន​ចៅ​យូដា​នាំ​គ្នា​សង់​ព្រះវិហារ​ជា​បន្ត​ទៀត
ចម្លើយ​របស់​ស្តេច​ដារីយុស
ពិធី​បុណ្យ​ឆ្លង​ព្រះវិហារ
កូន​ចៅ​យូដា​ធ្វើ​ពិធី​បុណ្យ​រំលង
សកម្មភាព​របស់​សង្ឃ​អែសរ៉ា
សង្ឃ​អែសរ៉ា
រាជ​សារ​របស់​សេ្តច​អើថាស៊ើកសេស
អែសរ៉ា​អរ​ព្រះគុណ​ព្រះ
បញ្ជី​រាយ​នាម​អស់​អ្នក​ដែល​វិល​ត្រឡប់​ទៅ​ជា​មួយ​អែសរ៉ា
ការ​រៀបចំ​ដំណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​ក្រុង​យេរូសាឡិម
ការ​មក​ដល់​ក្រុង​យេរូសាឡិម
កូន​ចៅ​យូដា​ដែល​រៀបការ​ជា​មួយ​សាសន៍​ដទៃ
រាស្ត្រ​អ៊ីស្រាអែល​លែង​ប្រពន្ធ​ដែល​ជា​សាសន៍​ដទៃ
បញ្ជី​ឈ្មោះ​កូន​ចៅ​យូដា​ដែល​បាន​រៀបការ​ជា​មួយ​ស្ត្រី​សាសន៍​ដទៃ