^
ហាបាគុក
ចម្លើយ​របស់​ព្រះអម្ចាស់
ការ​ដាក់​ទោស​ជនជាតិ​ខាល់ដេ
ទំនុកដំកើង​របស់​លោក​ហាបាគុក