ព្រះគម្ពីរខ្មែរបកប្រែចាស់ ១៩៥៤ ហាកាយ 0
^
ហាកាយ
ពេល​ដែល​ត្រូវ​សង់​ព្រះវិហារ​ឡើង​វិញ
ព្រះវិហារ​ថ្មី