^
ហេព្រើរ
ហេព្រើរ
សេចក្តី​ផ្តើម
ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​មាន​ឋានៈ​ធំ​ជាង​ពួក​ទេវតា
ការ​សង្គ្រោះ​ដ៏​ថ្លៃ​វិសេស
ព្រះយេស៊ូវ​មាន​ឋានៈ​ធំ​ជាង​លោក​ម៉ូសេ
ព្រះយេស៊ូវ​ជា​មហា​បូជាចារ្យ​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​លើស​មហា​បូជាចារ្យ​នៃ​សញ្ញា​ចាស់
ពាក្យ​ដាស់តឿន​ឲ្យ​តស៊ូ​ស្មោះត្រង់​នឹង​ជំនឿ
ព្រះបន្ទូល​សន្យា​ដែល​មិន​ចេះ​ប្រែប្រួល
ព្រះបាទ​ម៉ិលគីស្សាដែក​ជា​មហាក្សត្រ និង​ជា​បូជាចារ្យ
ព្រះយេស៊ូវ​ជា​មហា​បូជាចារ្យ​នៃ​សញ្ញា​ថ្មី
ការ​គោរព​ថ្វាយ​បង្គំ​ព្រះ​តាម​របៀប​ចាស់ និង​តាម​របៀប​ថ្មី
ព្រះគ្រីស្ទ​ជា​យញ្ញបូជា​រំដោះ​បាប
ពាក្យ​ដាស់តឿន​ឲ្យ​មាន​ជំនឿ​ខ្ជាប់ខ្ជួន
អំពី​ជំនឿ
ព្រះ​ជា​ឪពុក​របស់​យើង
ត្រូវ​ស្មោះត្រង់​នឹង​ការ​ត្រាស់ហៅ​របស់​ព្រះ
របៀប​រស់​នៅ​ដែល​គាប់​ព្រះហឫទ័យ​ព្រះ