^
យ៉ាកុប
សេចក្តី​ផ្តើម
ការ​ស្តាប់ និង​ការ​អនុវត្ត​តាម​ព្រះបន្ទូល
គ្រីស្ទបរិស័ទ​មិន​ត្រូវ​ប្រកាន់​វណ្ណៈ
ជំនឿ និង​អំពើ​ល្អ
អំពី​អណ្តាត
ការ​ស្រឡាញ់​លោកីយ៍
កុំ​ថ្កោល​ទោស​បង​ប្អូន
កុំ​មាន​គំនិត​ខ្ពស់
ការ​ព្រមាន​ពួក​អ្នក​មាន
ការ​អត់ធ្មត់ និង​ការ​ព្យាយាម​អធិស្ឋាន