^
យ៉ូស្វេ
ការ​ដណ្តើម​យក​ស្រុក​កាណាន
យ៉ូស្វេ​បន្ត​មុខងារ​ពី​ម៉ូសេ
ការ​រៀបចំ មុន​នឹង​ឆ្លង​ទន្លេ​យ័រដាន់
យ៉ូស្វេ​ចាត់​អ្នក​ស៊ើបការណ៍​ទៅ​ក្រុង​យេរីខូរ
កូន​ចៅ​អ៊ីស្រាអែល​ឆ្លង​កាត់​ទន្លេ​យ័រដាន់
ស្តូប​ថ្ម​ទាំង​ដប់​ពីរ
កូន​ចៅ​អ៊ីស្រាអែល​ទទួល​ពិធី​កាត់​ស្បែក​នៅ​គីលកាល
មេទ័ព​របស់​ព្រះអម្ចាស់
កូន​ចៅ​អ៊ីស្រាអែល​វាយ​យក​ក្រុង​យេរីខូរ
យ៉ូស្វេ​ទុក​ជីវិត​នាង​រ៉ាហាប
បទ​ល្មើស​របស់​លោក​អេកាន
កូន​ចៅ​អ៊ីស្រាអែល​វាយ​ដណ្តើម​យក​ទី​ក្រុង​អៃ
យ៉ូស្វេ​ស្អាង​អាសនៈ​នៅ​លើ​ភ្នំ​អេបាល
កលល្បិច​របស់​អ្នក​ស្រុក​គីបៀន
ជ័យជំនះ​លើ​ស្តេច​របស់​សាសន៍​អាម៉ូរី
យ៉ូស្វេ​ចាប់​បាន​ស្តេច​សាសន៍​អាម៉ូរី​ទាំង​ប្រាំ​អង្គ
យ៉ូស្វេ​ដណ្តើម​យក​ក្រុង​នានា​នៅ​ទិស​ខាង​ត្បូង
សមរភូមិ​នៅ​ត្រង់​ជ្រោះ​មេរ៉ុម
យ៉ូស្វេ​វាយ​យក​ក្រុង​ហាសោរ
សមរភូមិ​ចុង​ក្រោយ
ស្តេច​ដែល​បរាជ័យ​នៅ​ចំពោះ​មុខ​កូន​ចៅ​អ៊ីស្រាអែល
ការ​បែង​ចែក​ទឹក​ដី
ទឹក​ដី​ដែល​ត្រូវ​វាយ​យក​បន្ត​ទៀត
ការ​បែង​ចែក​ទឹក​ដី​នៅ​ខាង​កើត​ទន្លេ​យ័រដាន់
ទឹក​ដី​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​រូបេន
ទឹក​ដី​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​កាឌ់
ទឹក​ដី​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​ម៉ាន៉ាសេ​ខាង​កើត
ការ​បែង​ចែក​ទឹក​ដី​ខាង​លិច​ទន្លេ​យ័រដាន់
កាលែប​ទទួល​ទឹក​ដី​ហេប្រុន
ទឹក​ដី​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​យូដា
កាលែប​វាយ​យក​ក្រុង​ហេប្រុន និង​ក្រុង​ដេបៀរ
ស្រុក​ភូមិ​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​យូដា
ទឹក​ដី​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​អេប្រាអិម
ទឹក​ដី​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​ម៉ាន៉ាសេ​ខាង​លិច
កុលសម្ព័ន្ធ​អេប្រាអិម និង​ម៉ាន៉ាសេ​ខាង​លិច ទាមទារ​ទឹក​ដី​ថែម​ទៀត
ទឹក​ដី​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​ប្រាំ​ពីរ​ទៀត
ទឹក​ដី​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​បេនយ៉ាមីន
ទឹក​ដី​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​ស៊ីម្មាន
ទឹក​ដី​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​សាប់យូល៉ូន
ទឹក​ដី​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​អ៊ីសាខារ
ទឹក​ដី​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​អេស៊ើរ
ទឹក​ដី​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​ណែបថាលី
ទឹក​ដី​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​ដាន់
ចំណែក​មរដក​របស់​យ៉ូស្វេ
ក្រុង​ពំនាក់
ក្រុង​ទាំងឡាយ​របស់​កុលសម្ព័ន្ធ​លេវី
ដំណាក់​កាល​ចុង​ក្រោយ​នៃ​ជីវិត​របស់​យ៉ូស្វេ
កុលសម្ព័ន្ធ​នៅ​ខាង​កើត​ទន្លេ​យ័រដាន់​វិល​ត្រឡប់​ទៅ​កាន់​ទឹក​ដី​របស់​គេ​វិញ
បណ្តាំ​របស់​យ៉ូស្វេ
សេចក្តី​សញ្ញា​នៅ​ស៊ីគែម
យ៉ូស្វេ​ទទួល​មរណភាព