ព្រះគម្ពីរខ្មែរបកប្រែចាស់ ១៩៥៤ យូដាស 0
^
យូដាស
សេចក្តី​ផ្តើម
អំពី​គ្រូ​អាចារ្យ​ក្លែងក្លាយ
ពាក្យ​ដាស់តឿន​ផ្សេងៗ