^
បរិទេវ
(ពាក្យ​នេះ​ធៀប​ក្រុង​យេរូសាឡិម​ដូច​ជា​ស្រី​មេម៉ាយ)