ព្រះគម្ពីរខ្មែរបកប្រែចាស់ ១៩៥៤ បរិទេវ 0
^
បរិទេវ
(ពាក្យ​នេះ​ធៀប​ក្រុង​យេរូសាឡិម​ដូច​ជា​ស្រី​មេម៉ាយ)