^
លេវីវិន័យ
ក្បួន​តម្រា​ស្តី​អំពី​យញ្ញបូជា​ផ្សេងៗ
ដង្វាយ​ធញ្ញជាតិ
តង្វាយ​មេត្រី
ដង្វាយ​លោះ​បាប​សំរាប់​សង្ឃ
ដង្វាយ​លោះ​បាប​សំរាប់​ពួក​ជំនុំ
ដង្វាយ​លោះ​បាប​សំរាប់​មេ​ដឹកនាំ
ដង្វាយ​លោះ​បាប​សំរាប់​ប្រជាជន​ធម្មតា
ដង្វាយ​របស់​ជន​ក្រីក្រ
ដង្វាយ​សំរាប់​លោះ​បាប
ច្បាប់​សំរាប់​សង្ឃ:
ការ​ថ្វាយ​តង្វាយ​ដុត
ការ​ថ្វាយ​ដង្វាយ​ម្សៅ
ការ​ថ្វាយ​ដង្វាយ​លោះ​បាប
ចំណែក​នៃ​ដង្វាយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ទៅ​សង្ឃ
ការ​ថ្វាយ​ដង្វាយ​មេត្រី
ច្បាប់​សំរាប់​ប្រជាជន
ការ​តាំង​ក្រុម​សង្ឃ​ដំបូង​បង្អស់
ពិធី​តែងតាំង​ជា​សង្ឃ
អើរ៉ុន និង​កូនៗ​ថ្វាយ​យញ្ញបូជា​លើក​ដំបូង
ណាដាប និង​អ័ប៊ីហ៊ូវ​បាត់បង់​ជីវិត ក្រឹត្យវិន័យ​ស្តី​អំពី​ការ​កាន់​ទុក្ខ​សង្ឃ
ច្បាប់​សំរាប់​សង្ឃ
ក្រឹត្យវិន័យ​ស្តី​អំពី​ភាព​បរិសុទ្ធ និង​ភាព​មិន​បរិសុទ្ធ
ក្រឹត្យវិន័យ​ស្តី​អំពី​សត្វ​បរិសុទ្ធ និង​សត្វ​មិន​បរិសុទ្ធ
ពិធី​សំអាត​ខ្លួន​ស្ត្រី​ក្រោយ​ពេល​ឆ្លង​ទន្លេ
ក្រឹត្យវិន័យ​ស្តី​អំពី​ជំងឺ​សើស្បែក
សំលៀកបំពាក់​ដែល​មាន​រោគ​ឃ្លង់
ពិធី​សំអាត​ខ្លួន​មនុស្ស​ឃ្លង់
ករណី​ឃ្លង់​នៅ​លើ​ជញ្ជាំង​ផ្ទះ
ក្រឹត្យវិន័យ​ស្តី​អំពី​ភាព​មិន​ស្អាត​ផ្នែក​ភេទ​របស់​បុរស
ក្រឹត្យវិន័យ​ស្តី​អំពី​ភាព​មិន​ស្អាត​ផ្នែក​ភេទ​របស់​ស្ត្រី
ក្រឹត្យវិន័យ​ស្តី​អំពី​ពិធី​រំលោះ​បាប​ប្រចាំ​ឆ្នាំ
ភាព​បរិសុទ្ធ​របស់​ពួក​កូន​ចៅ​អ៊ីស្រាអែល
កន្លែង​ដែល​ត្រូវ​ថ្វាយ​យញ្ញបូជា
ការ​ហាម​បរិភោគ​ឈាម
ក្រឹត្យវិន័យ​ផ្សេងៗ​ស្តី​អំពី​ភាព​បរិសុទ្ធ
ក្រឹត្យវិន័យ​ផ្សេងៗ
ទោស​សំរាប់​បទ​ឧក្រិដ្ឋ​ផ្សេងៗ
ច្បាប់​សំរាប់​សង្ឃ
ដង្វាយ​ដែល​មិន​អាច​បរិភោគ​បាន
ការ​ជ្រើសរើស​សត្វ​សំរាប់​ធ្វើ​យញ្ញបូជា
ពិធី​បុណ្យ​ផ្សេងៗ
បទ​បញ្ជា​ស្តី​អំពី​ជើង​ចង្កៀង និង​ការ​តម្កល់​នំបុ័ង
ទោស​សំរាប់​អ្នក​ប្រមាថ​ព្រះ និង​ឃាតក
ឆ្នាំ​ឈប់​សំរាក
ឆ្នាំ​ដែល​ត្រូវ​លោះ​កម្មសិទ្ធិ
ច្បាប់​អំពី​ការ​ឲ្យ​ប្រាក់​អ្នក​ក្រ​ខ្ចី
ព្រះពរ និង​បណ្តាសា
អំពី​បំណន់ និង​ដង្វាយ​មួយ​ភាគ​ដប់