^
មីកា
ព្រះបន្ទូល​ព្រមាន​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល និង​ស្រុក​យូដា
អ្នក​ធំ​ប្រើ​អំណាច​ជិះជាន់​ជន​តូចតាច
ព្រះអម្ចាស់​ប្រមូល​ផ្តុំ​ជនជាតិ​អ៊ីស្រាអែល​ដែល​នៅ​សេសសល់
ពាក្យ​ព្រមាន​មេ​ដឹកនាំ
ព្រះបន្ទូល​ប្រឆាំង​នឹង​ព្យាការី​ក្លែងក្លាយ
ព្រះអម្ចាស់​នឹង​ស្តារ​ក្រុង​យេរូសាឡិម​ឡើង​វិញ
ព្រះអម្ចាស់​រំដោះ​ក្រុង​យេរូសាឡិម​ឲ្យ​រួច​ពី​ឈឺ​ចាប់
ព្រះសង្គ្រោះ​ប្រសូត​នៅ​ភូមិ​បេថ្លេហិម
ព្រះអម្ចាស់​ចោទ​ប្រកាន់​ប្រជារាស្ត្រ​របស់​ព្រះអង្គ
សេចក្តី​សង្ឃឹម​របស់​ប្រជាជន