ព្រះគម្ពីរខ្មែរបកប្រែចាស់ ១៩៥៤ ណាហ៊ុម 0
^
ណាហ៊ុម
ព្រះបន្ទូល​ស្តី​អំពី​ការ​ដាក់​ទោស​ក្រុង​នីនីវេ