^
នេហេមា
នេហេមា​ទូល​អង្វរ​ឲ្យ​សាសន៍​យូដា
នេហេមា​ធ្វើ​ដំណើរ​ទី​ក្រុង​យេរូសាឡិម
នេហេមា​ពិនិត្យ​មើល​កំពែង​ក្រុង​យេរូសាឡិម
ការ​បែងចែក​សំណង់​ក្រុង​យេរូសាឡិម
បច្ចាមិត្ត​របស់​ពួក​សាសន៍​យូដា​ចង់​បញ្ឈប់​ការ​ជួសជុល
នេហេមា​រក​យុត្តិធម៌​ឲ្យ​បណ្តាជន​ដែល​ត្រូវ​អ្នក​ធំ​ជិះ​ជាន់
ខ្មាំងសត្រូវ​យាយី​សា​ជា​ថ្មី
ជំរឿន​ប្រជាជន​យូដា​ដែល​វិល​ត្រឡប់​មក​ស្រុក​វិញ
អែសរ៉ា​អាន​ក្រឹត្យវិន័យ
ពិធី​ប្រារព្ធ​បុណ្យ​បារាំ
បណ្តាជន​តម​អាហារ និង សារភាព​អំពើ​បាប​របស់​ខ្លួន
ពាក្យ​អធិស្ឋាន​របស់​ប្រជាជន
បណ្តាជន​សន្យា​ប្រតិបត្តិ​តាម​វិន័យ​របស់​ព្រះអម្ចាស់
ការ​បែងចែក​កន្លែង​ឲ្យ​សាសន៍​យូដា​តាំង​ទី​លំនៅ​សា​ជា​ថ្មី នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡិម និង​ក្រុង​ឯ​ទៀតៗ
បញ្ជី​រាយ​នាម​ពួក​សង្ឃ និង​ពួក​លេវី
ពិធី​ឆ្លង​កំផែង​ក្រុង​យេរូសាឡិម
ចំណែក​របស់​ពួក​សង្ឃ និង​ពួក​លេវី
ការ​កែ​ទំរង់​ផ្សេងៗ