ព្រះគម្ពីរខ្មែរបកប្រែចាស់ ១៩៥៤ អូបាឌា 0
^
អូបាឌា
ព្រះបន្ទូល​ប្រឆាំង​នឹង​ស្រុក​អេដំម