^
ភីលីព
សេចក្តី​ផ្តើម
ពាក្យ​អរ​ព្រះគុណ និង​ពាក្យ​ទូល​អង្វរ
ប៉ុល​ជាប់​ឃុំឃាំង
ការ​តស៊ូ​ស្វិតស្វាញ​ក្នុង​ជំនឿ
ព្រះគ្រីស្ទ​បន្ទាប​ខ្លួន និង​ទទួល​សិរីរុងរឿង
គ្រីស្ទបរិស័ទ​ជា​ពន្លឺ​ពិភព​លោក
បេសកកម្ម​របស់​លោក​ធីម៉ូថេ និង លោក​អេប៉ាប្រូឌីត
របៀប​រស់​នៅ​ស្រប​តាម​ព្រះ
ការ​សង្វាត​ឲ្យ​បាន​គ្រប់​លក្ខណៈ
សេចក្តី​ដាស់តឿន​ផ្សេងៗ
ប៉ុល​អរគុណ​គ្រីស្ទបរិស័ទ​នៅ​ក្រុង​ភីលីព
អវសានកថា