^
ទីតុស
សេចក្តី​ផ្តើម
កិច្ចការ​ដែល​ទីតុស​ត្រូវ​បំពេញ​នៅ​កោះ​ក្រេត
សេចក្តី​បង្រៀន​ដ៏​ត្រឹម​ត្រូវ
របៀប​រស់​នៅ​របស់​គ្រីស្ទបរិស័ទ