^
សេផានា
ព្រះបន្ទូល​ព្រមាន​ស្រុក​យូដា និង​ក្រុង​យេរូសាឡិម
ចូរ​កែ​ប្រែ​ចិត្ត​គំនិត
ព្រះបន្ទូល​ប្រឆាំង​នឹង​ជាតិ​សាសន៍​នានា ដែល​នៅ​ជុំវិញ​ស្រុក​អ៊ីស្រាអែល
អ្នក​ក្រុង​យេរូសាឡិម​មិន​ព្រម​ស្តាប់​ព្រះអម្ចាស់