ព្រះគម្ពីរខ្មែរបកប្រែចាស់ ១៩៥៤
Go!

Khmer Old Version of the Holy Bible in the Khmer Language of Cambodia

Copyright © 1954, 1962 The Bible Society in Cambodia

© រក្សាសិទ្ធិដោយសមាគមព្រះគម្ពីរសកល

គ្រប់ផ្នែកនៃសៀវភៅនេះមិនត្រូវបានផលិត ឬប្រើប្រាស់តាមទំរង់ ឬមធ្យោបាយបែបអេឡិចត្រូនិក ឬម៉ាស៊ីនណាមួយ រួមទាំងការ ថតចំលងអាត់សំលេង ផ្ទុកនូវទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធណាមួយដែលអាចយកមកប្រើ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីសមាគមព្រះគម្ពីរកម្ពុជា។ ប្រសិនបើមានការដកស្រង់អត្ថបទគម្ពីរចាប់ពី ២៥០ខ ឡើងទៅ ត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីសមាគមព្រះគម្ពីរកម្ពុជា

Quotations of the Bible in Khmer Old Version in any form, must obtain written permission from the Bible Society in Cambodia if the quoted material is inclusive of at least 250 verses. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text copyright © 1954, 1962 United Bible Societies. Used by permission.

 
 

HTML generated 24 Jan 2012 from source files dated 19 Dec 2011