លោកុប្បត្តិ
និក្ខមនំ
លេវីវិន័យ
ជនគណនា
ទុតិយកថា
យ៉ូស្វេ
ចៅហ្វាយ
នាង​រស់
១ សាំយូអែល
២ សាំយូអែល
១ ពង្សាវតារក្សត្រ
២ ពង្សាវតារក្សត្រ
១ របាក្សត្រ
២ របាក្សត្រ
អែសរ៉ា
នេហេមា
នាង​អេសធើរ
យ៉ូប
ទំនុកតម្កើង
សុភាសិត
សាស្ដា
បទ​ចំរៀង
អេសាយ
យេរេមា
បរិទេវ
អេសេគាល
ដានីយ៉ែល
ហូសេ
យ៉ូអែល
អេម៉ុស
អូបាឌា
យ៉ូណាស
មីកា
ណាហ៊ូម
ហាបាគូក
សេផានា
ហាកាយ
សាការី
ម៉ាឡាគី
ម៉ាថាយ
ម៉ាកុស
លូកា
យ៉ូហាន
កិច្ចការ
រ៉ូម
១ កូរិនថូស
២ កូរិនថូស
កាឡាទី
អេភេសូ
ភីលីព
កូឡូស
១ ថេស្សាឡូនិក
២ ថេស្សាឡូនិក
១ ធីម៉ូថេ
២ ធីម៉ូថេ
ទីតុស
ភីលេម៉ូន
ហេប្រឺ
យ៉ាកុប
១ ពេត្រុស
២ ពេត្រុស
១ យ៉ូហាន
២ យ៉ូហាន
៣ យ៉ូហាន
យូដាស
វិវរណៈ
© BSC 1997, 2005
Go!
Khmer Unicode on Macintosh OS X
Khmer Unicode on Microsoft Windows
Khmer Unicode on portable Apple iOS iPhone, iPad, et cetera
Khmer Unicode on Nokia/Symbian mobiles
Ethnologue

 

HTML generated 10 Dec 2011 from source files dated 10 Dec 2011