បញ្ជី​រាយ​នាម​កូន​ចៅ​របស់​លោក​យ៉ាកុប និង​ពូជពង្ស​របស់​លោក​យូដា
១ កូន​របស់​លោក​អ៊ីស្រាអែល​ មាន​រាយ​នាម​ដូច​ត​ទៅ: រូបេន ស៊ីម្មាន លេវី យូដា អ៊ីសាខារ សាប់យូឡូន ២ ដាន់ យ៉ូសែប បេនយ៉ាមីន ណែបថាលី កាឌ និង​អេស៊ើរ។
៣ កូន​របស់​លោក​យូដា មាន អ៊ើរ អូណាន់ និង​សេឡា​។ អ្នក​ទាំង​បី​នេះ ជា​កូន​កើត​ពី​ស្ត្រី​សាសន៍​កាណាន ដែល​ត្រូវ​ជា​កូន​ស្រី​របស់​លោក​ស៊ូអា។ លោក​អ៊ើរ​ដែល​ជា​កូន​ច្បង​របស់​លោក​យូដា ជា​មនុស្ស​អាក្រក់​មិន​គាប់​ព្រះហឫទ័យ​ព្រះអម្ចាស់ ដូច្នេះ ព្រះអង្គ​ក៏​ដក​ជីវិត​គាត់​ទៅ។ ៤ ក្រោយ​មក​លោក​យូដា បាន​យក​នាង​តាម៉ារ​ជា​កូន​ប្រសា​ ហើយ​បង្កើត​បាន​ពេរេស និង​សេរ៉ាស។ ដូច្នេះ លោក​យូដា​មាន​កូន​ទាំង​អស់​ប្រាំ​នាក់។
៥ កូន​របស់​លោក​ពេរេស មាន​ហេស្រុន និង​ហាមុល។ ៦ កូន​របស់​លោក​សេរ៉ាស មាន ស៊ីមរី អេថាន ហេម៉ាន កាល់កូល និង​ដារ៉ា គឺ​ទាំង​អស់​មាន​ប្រាំ​នាក់។
៧ កូន​របស់​លោក​កើមី គឺ​អេកាន​ ជា​អ្នក​នាំ​ទុក្ខ​ទោស​មក​លើ​ជន​ជាតិ​អ៊ីស្រាអែល ដោយ​បាន​លួច​យក​វត្ថុ​ដែល​ត្រូវ​បំផ្លាញ​ថ្វាយ​ផ្ដាច់*​ដល់​ព្រះជាម្ចាស់។ ៨ កូន​លោក​អេថាន គឺ​អសារ៉ា។
៩ កូន​របស់​លោក​ហេស្រុន​មាន យេរ៉ាម្អែល រ៉ាម និង​កាលែប​។
១០ លោក​រ៉ាម​ជា​ឪពុក​របស់​លោក​អមីណាដាប់ លោក​អមីណាដាប់​ជា​ឪពុក​របស់​លោក​ណាសូន ដែល​ជា​ប្រមុខ​លើ​កូន​ចៅ​យូដា ១១ លោក​ណាសូន​ជា​ឪពុក​របស់​លោក​សាលម៉ូន លោក​សាលម៉ូន ជា​ឪពុក​របស់​លោក​បូអូស ១២ លោក​បូអូស​ជា​ឪពុក​របស់​លោក​អូបិឌ លោក​អូបិឌ​ជា​ឪពុក​របស់​លោក​អ៊ីសាយ ១៣ លោក​អ៊ីសាយ​ជា​ឪពុក​របស់​លោក​អេលាប ជា​កូន​ច្បង អប៊ីណាដាប់​ជា​កូន​ទី​ពីរ សាំម៉ា​ជា​កូន​ទី​បី ១៤ នេថានេល​ជា​កូន​ទី​បួន រ៉ាដាយ​ជា​កូន​ទី​ប្រាំ ១៥ អូសែម​ជា​កូន​ទី​ប្រាំ​មួយ និង​ដាវីឌ​ជា​កូន​ទី​ប្រាំពីរ។ ១៦ រីឯ​បង​ប្អូន​ស្រី​របស់​ពួក​គេ គឺ​នាង​សេរូយ៉ា និង​អប៊ីកែល។ កូន​របស់​នាង​សេរូយ៉ា មាន​បី​នាក់​គឺ អប៊ីសាយ យ៉ូអាប់ និង​អេសាអែល។ ១៧ នាង​អប៊ីកែល​បង្កើត​អម៉ាសា រីឯ​ឪពុក​របស់​អម៉ាសា​ឈ្មោះ​យេធើ ជា​ជន​ជាតិ​អ៊ីស្មាអែល។
១៨ លោក​កាលែប​ជា​កូន​របស់​លោក​ហេស្រុន ព្រម​ទាំង​នាង​អស៊ូបា​ជា​ភរិយា បង្កើត​បាន​កូន​ស្រី​មួយ​ឈ្មោះ យេរីអូត និង​កូន​ប្រុស​បី​នាក់​គឺ យេស៊ើរ សូបាប និង​អើដូន។ ១៩ ពេល​នាង​អស៊ូបា​ស្លាប់​ទៅ លោក​កាលែប​មាន​ភរិយា​មួយ​ទៀត​ឈ្មោះ​នាង​អេប្រាតា នាង​បង្កើត​បាន​កូន​ប្រុស​មួយ​ជូន​លោក​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា​ហ៊ើរ។ ២០ លោក​ហ៊ើរ​ជា​ឪពុក​របស់​លោក​យូរី ហើយ​លោក​យូរី​ជា​ឪពុក​របស់​លោក​បេតសាលាល។
២១ ក្រោយ​មក​លោក​ហេស្រុន បាន​យក​កូន​ស្រី​ម្នាក់​របស់​លោក​ម៉ាគារ ដែល​ត្រូវ​ជា​ឪពុក​របស់​លោក​កាឡាដ​មក​ធ្វើ​ជា​ភរិយា។ ពេល​នោះ លោក​ហេស្រុន​មាន​អាយុ​ហុកសិប​ឆ្នាំ​ហើយ នាង​បង្កើត​បាន​កូន​ប្រុស​មួយ​ជូន​លោក ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា សេគូប។ ២២ លោក​សេគូប​ជា​ឪពុក​របស់​លោក​យ៉ាអៀរ ដែល​ជា​អ្នក​គ្រប់គ្រង​លើ​ភូមិ​ម្ភៃ​បី​នៅ​ស្រុក​កាឡាដ។ ២៣ ជន​ជាតិ​កេសួរី និង​ជន​ជាតិ​អើរ៉ាម បាន​វាយ​យក​ភូមិ​ទាំង​ប៉ុន្មាន​របស់​លោក​យ៉ាអៀរ ព្រម​ទាំង​ក្រុង​កេណាត និង​ស្រុក​ភូមិ​នៅ​ជុំវិញ ដែល​មាន​ចំនួន​ទាំង​អស់​ហុកសិប។ ប្រជាជន​ដែល​រស់​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​ទាំង​នោះ សុទ្ធ​តែ​ជា​ពូជពង្ស​របស់​លោក​ម៉ាគារ ជា​ឪពុក​របស់​លោក​កាឡាដ។ ២៤ ក្រោយ​ពេល​លោក​ហេស្រុន​ស្លាប់ នៅ​ភូមិ​កាលែប-អេប្រាតា នាង​អប៊ីយ៉ា​ជា​ភរិយា បាន​បង្កើត​កូន​ប្រុស​មួយ​ជូន​លោក​ មាន​ឈ្មោះ​ថា អាសហ៊ើរ ដែល​ត្រូវ​ជា​ឪពុក​របស់​លោក​ត្កូអា។
២៥ រីឯ​កូន​ចៅ​របស់​លោក​យេរ៉ាមែល ជា​កូន​ច្បង​របស់​លោក​ហេស្រុន​មាន រ៉ាម ជា​កូន​ច្បង ប៊ូណា អូរេន អូសែម និង​អហ៊ីយ៉ា។ ២៦ លោក​យេរ៉ាមែល​មាន​ប្រពន្ធ​មួយ​ទៀត​ឈ្មោះ​នាង​អថារ៉ា ដែល​ត្រូវ​ជា​ម្ដាយ​របស់​លោក​អូណាម។ ២៧ កូន​ចៅ​របស់​លោក​រ៉ាម ដែល​ជា​កូន​ច្បង​របស់​លោក​យេរ៉ាមែល​មាន ម៉ាអាស យ៉ាមីន និង​អេគើរ។ ២៨ កូន​របស់​លោក​អូណាម គឺ​សាម៉ាយ និង​យ៉ាដា។ កូន​របស់​លោក​សាម៉ាយ គឺ​ណាដាប់ និង​អប៊ីស៊ើរ។ ២៩ ភរិយា​របស់​លោក​អប៊ីស៊ើរ ឈ្មោះ​អប៊ីហែល នាង​បង្កើត​កូន​ប្រុស​ពីរ​នាក់​ជូន​លោក គឺ​អបាន់ និង​ម៉ូលីដ។ ៣០ កូន​របស់​លោក​ណាដាប់ គឺ​សេលេដ និង​អផែម។ លោក​សេលេដ​ស្លាប់​ទៅ តែ​គ្មាន​កូន​ទេ។ ៣១ លោក​អផែម ជា​ឪពុក​របស់​លោក​អ៊ីស៊ី លោក​អ៊ីស៊ី ជា​ឪពុក​របស់​លោក​សេសាន លោក​សេសាន​ជា​ឪពុក​របស់​លោក​អឡាយ។ ៣២ កូន​របស់​លោក​យ៉ាដា ដែល​ត្រូវ​ជា​ប្អូន​របស់​លោក​សាម៉ាយ គឺ​យេធើ និង​យ៉ូណាថាន។ លោក​យេធើរ​ស្លាប់​ទៅ តែ​គ្មាន​កូន​ទេ។ ៣៣ កូន​របស់​លោក​យ៉ូណាថាន គឺ​ពេលេត និង​សាសា។ អ្នក​ទាំង​នេះ​សុទ្ធ​តែ​ជា​កូន​ចៅ​របស់​លោក​យេរ៉ាមែល។
៣៤ លោក​សេសាន​គ្មាន​កូន​ប្រុស​ទេ គឺ​មាន​តែ​កូន​ស្រី។ លោក​សេសាន​មាន​ខ្ញុំ​បំរើ​ម្នាក់ ជា​ជន​ជាតិ​អេស៊ីប ឈ្មោះ​យ៉ារហា។ ៣៥ លោក​សេសាន​បាន​លើក​កូន​ស្រី​របស់​គាត់​ទៅ​អោយ​យ៉ារហា ដែល​ជា​ខ្ញុំ​បំរើ​នោះ នាង​បង្កើត​បាន​កូន​ប្រុស​អោយ​គាត់​ឈ្មោះ​អថាយ។ ៣៦ លោក​អថាយ​ជា​ឪពុក​របស់​លោក​ណាថាន លោក​ណាថាន​ជា​ឪពុក​របស់​លោក​សាបាដ ៣៧ លោក​សាបាដ​ជា​ឪពុក​របស់​លោក​អែបឡាល លោក​អែបឡាល​ជា​ឪពុក​របស់​លោក​អូបិឌ ៣៨ លោក​អូបិឌ​ជា​ឪពុក​របស់​លោក​យេហ៊ូវ លោក​យេហ៊ូវ​ជា​ឪពុក​របស់​លោក​អសារ៉ា ៣៩ លោក​អសារ៉ា​ជា​ឪពុក​របស់​លោក​ហាលេស លោក​ហាលេស​ជា​ឪពុក​របស់​លោក​អេឡាសា ៤០ លោក​អេឡាសា​ជា​ឪពុក​របស់​លោក​ស៊ីសម៉ាយ លោក​ស៊ីសម៉ាយ​ជា​ឪពុក​របស់​លោក​សាលូម ៤១ លោក​សាលូម​ជា​ឪពុក​របស់​លោក​យេកាមា យេកាមា​ជា​ឪពុក​របស់​លោក​អេលីសាម៉ា។
៤២ រីឯ​កូន​របស់​លោក​កាលែប ជា​ប្អូន​របស់​លោក​យេរ៉ាមែល គឺ​មេសា ជា​កូន​ច្បង​ដែល​ត្រូវ​ជា​ឪពុក​របស់​ស៊ីភ និង​ម៉ារីសា ដែល​ជា​ឪពុក​របស់​ហេប្រុន។ ៤៣ កូន​របស់​ហេប្រុន មាន​កូរេ តាពួរ រេគេម និង​សេម៉ា។ ៤៤ សេម៉ា​ជា​ឪពុក​របស់​រ៉ាហាំ រ៉ាហាំ​ជា​ឪពុក​របស់​យ៉ូរគាម។ រេគេម​ជា​ឪពុក​របស់​សាម៉ាយ ៤៥ សាម៉ាយ​ជា​ឪពុក​របស់​ម៉ាអូន ម៉ាអូន​ជា​ឪពុក​របស់​បេតស៊ើរ។ ៤៦ រីឯ​នាង​អេផា​ជា​ប្រពន្ធ​ចុង​របស់​លោក​កាលែប បង្កើត​បាន​ហារ៉ាន ម៉ូសា និង​កាសេស។ ហារ៉ាន​មាន​កូន​ប្រុស​មួយ​ឈ្មោះ​កាសេស​ដែរ។ ៤៧ កូន​របស់​យ៉ាដាយ គឺ​រេគេម យ៉ូថាម កេសាន ពេលេត​អេផា និង​សាអាប់។ ៤៨ នាង​មាកា​ជា​ប្រពន្ធ​ចុង​របស់​លោក​កាលែប បង្កើត​បាន​សេប៊ើរ និង​ទៀរហាណា។ ៤៩ នាង​ក៏​បង្កើត​បាន​សាអាប់ ជា​ឪពុក​របស់​ម៉ាដម៉ាណា ព្រម​ទាំង​ស៊ីវ៉ា ជា​ឪពុក​របស់​ម៉ាកបេណា និង​គីបៀរ។ រីឯ​កូន​ស្រី​របស់​លោក​កាលែប ឈ្មោះ​នាង​អាក់សា។
៥០ កូន​ឯ​ទៀតៗ​របស់​លោក​កាលែប​មាន​ដូច​ត​ទៅ: កូន​ដែល​នាង​អេប្រាតា​បង្កើត​ជូន​លោក គឺ​ហ៊ើរ ជា​កូន​ច្បង។ លោក​ហ៊ើរ​ជា​ឪពុក​របស់​លោក​សូបាល ជា​អ្នក​សង់​ក្រុង​គារយ៉ាត-យារីម ៥១ សាលម៉ា ជា​អ្នក​សង់​ភូមិ​បេថ្លេហិម ហារេប​ជា​អ្នក​សង់​ក្រុង​បេត-កាឌើរ។ ៥២ លោក​សូបាល​ដែល​ជា​អ្នក​សង់​ក្រុង​គារយ៉ាត-យារីម​ក៏​មាន​កូន​ចៅ​ដែរ គឺ​អ្នក​ភូមិ​ហារ៉ូអេ និង​អ្នក​ភូមិ​ហាស៊ី-ហាមេនូហូត ចំនួន​ពាក់​កណ្ដាល ៥៣ ព្រម​ទាំង​អំបូរ​នានា​នៅ​ក្រុង​គៀរយ៉ាត-យារីម គឺ​ពួក​យេធើ ពូធី ស៊ូម៉ាធី និង​មីសរ៉ា។ ពូជពង្ស​របស់​អ្នក​ទាំង​នោះ គឺ​ពួក​សូរ៉ាត និង​អែសថោស។ ៥៤ រីឯ​កូន​ចៅ​របស់​លោក​សាលម៉ា គឺ​អ្នក​ភូមិ​បេថ្លេហិម អ្នក​ភូមិ​នេថូផា អ្នក​ភូមិ​អាត្រួត-បេត-យ៉ូអាប់ អ្នក​ភូមិ​ហាស៊ី-ហាម៉ាណាធី ចំនួន​ពាក់​កណ្ដាល អ្នក​ភូមិ​សោរីត ៥៥ ព្រម​ទាំង​អំបូរ​របស់​ពួក​ស្មៀន នៅ​ភូមិ​យ៉ាបេស គឺ​ពួក​ធីរ៉ាត់ ពួក​ស៊ីម៉ាត់ និង​ពួក​ស៊ូកាត់។ អ្នក​ទាំង​នេះ​សុទ្ធ​តែ​ជា​ពួក​កែន ដែល​ជា​ពូជពង្ស​របស់​លោក​ហាម៉ាត់ ជា​បុព្វបុរស​របស់​អំបូរ​រេកាប។