ព្រះរាជវង្ស​ព្រះបាទ​ដាវីឌ
១ រាជ​បុត្រ​របស់​ព្រះបាទ​ដាវីឌ ដែល​ប្រសូត​នៅ​ក្រុង​ហេប្រូន​ មាន​ដូច​ត​ទៅ: គឺ​បុត្រ​ច្បង​ព្រះនាម​អាំណូន ប្រសូត​ពី​នាង​អហ៊ីណោម ជា​អ្នក​ស្រុក​យេសរាល បុត្រ​ទី​ពីរ​ព្រះនាម​ដានីយ៉ែល​ ប្រសូត​ពី​នាង​អប៊ីកែល ជា​អ្នក​ភូមិ​កើមែល ២ បុត្រ​ទី​បី​ព្រះនាម​អាប់សាឡុម ប្រសូត​ពី​ព្រះនាង​ម៉ាកា ដែល​ត្រូវ​ជា​បុត្រី​របស់​ព្រះបាទ​តាលម៉ាយ ស្ដេច​ស្រុក​កេស៊ូរី បុត្រ​ទី​បួន​ព្រះនាម​អដូនីយ៉ា ប្រសូត​ពី​នាង​ហាគីត ៣ បុត្រ​ទី​ប្រាំ​ព្រះនាម​សេផាធា ប្រសូត​ពី​នាង​អប៊ីថាល បុត្រ​ទី​ប្រាំ​មួយ​ព្រះនាម​យីតរាម ប្រសូត​ពី​នាង​អេកឡា។ ៤ បុត្រ​ទាំង​ប្រាំ​មួយ​អង្គ​នេះ​ប្រសូត​នៅ​ក្រុង​ហេប្រូន។ ព្រះបាទ​ដាវីឌ​សោយ​រាជ្យ​នៅ​ក្រុង​ហេប្រូន អស់​រយៈ​ពេល​ប្រាំពីរ​ឆ្នាំ​កន្លះ ហើយ​សោយ​រាជ្យ​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡឹម អស់​រយៈ​ពេល​សាមសិប​បី​ឆ្នាំ។
៥ រីឯ​បុត្រ​ដែល​កើត​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡឹម​ មាន​ព្រះនាម សាំម៉ា សូបាប់ ណាថាន និង​សាឡូម៉ូន - បុត្រ​បួន​អង្គ​នេះ កើត​ពី​នាង​បាតសេបា ជា​កូន​របស់​លោក​អាំមាល - ៦ ប្រាំ​បួន​អង្គ​ទៀត គឺ​យីបហារ អេលីសាម៉ា អេលីផាលេត ៧ ណូកា នេផេក យ៉ាភា ៨ អេលីសាម៉ា អេលីយ៉ាដា និង​អេលី-ផាលេត។ ៩ ស្ដេច​ទាំង​នេះ​សុទ្ធ​តែ​ជា​បុត្រា​របស់​ព្រះបាទ​ដាវីឌ ដោយ​ឥត​គិត​បុត្រ​ដែល​កើត​ពី​ពួក​ស្រី​ស្នំ​ឡើយ។ ព្រះបាទ​ដាវីឌ​ក៏​មាន​បុត្រី​មួយ​អង្គ​ដែរ គឺ​ព្រះនាង​ថាម៉ារ។
១០ ព្រះរាជវង្ស​របស់​ព្រះបាទ​សាឡូម៉ូន មាន​រាយ​នាម តាម​ដំណ​វង្ស ជា​បន្ត​បន្ទាប់​គ្នា​ដូច​ត​ទៅ: ព្រះបាទ​រេហូបោម ព្រះបាទ​អប៊ីយ៉ា ព្រះបាទ​អេសា ព្រះបាទ​យ៉ូសាផាត ១១ ព្រះបាទ​យ៉ូរ៉ាម ព្រះបាទ​អហាស៊ីយ៉ា ព្រះបាទ​យ៉ូអាស ១២ ព្រះបាទ​អម៉ាស៊ា ព្រះបាទ​អសារា ព្រះបាទ​យ៉ូថាម ១៣ ព្រះបាទ​អហាស ព្រះបាទ​ហេសេគា ព្រះបាទ​ម៉ាណាសេ ១៤ ព្រះបាទ​អាំម៉ូន ព្រះបាទ​យ៉ូសៀស។
១៥ រីឯ​បុត្រ​របស់​ព្រះបាទ​យ៉ូសៀស គឺ​យ៉ូហាណាន​ជា​បុត្រ​ច្បង យេហូយ៉ាគីម​ជា​បុត្រ​ទី​ពីរ សេដេគា​ជា​បុត្រ​ទី​បី និង​សាលូម​ជា​បុត្រ​ទី​បួន។ ១៦ រីឯ​បុត្រ​របស់​ព្រះបាទ​យេហូយ៉ាគីម គឺ យេកូនាស និង​សេដេគា។ ១៧ រីឯ​បុត្រ​របស់​ព្រះបាទ​យេកូនាស ជា​ឈ្លើយ​សឹក​នោះ​គឺ​សាលធាល ១៨ ម៉ាលគីរ៉ាម ពេដាយ៉ា សេណាសារ យេកាម៉ា ហូសាម៉ា និង​នេដាបយ៉ា។ ១៩ បុត្រ​របស់​លោក​ពេដាយ៉ា គឺ​សូរ៉ូបាបិល និង​ស៊ីម៉ាយ។ បុត្រ​របស់​លោក​សូរ៉ូបាបិល គឺ​មស៊ូឡាម និង​ហាណានា ព្រម​ទាំង​នាង​សឡូមីត។ ២០ លោក​មាន​បុត្រ​ប្រាំ​នាក់​ទៀត​ឈ្មោះ ហាស៊ូបា អូហែល បេរេគា ហាសាឌា និង​យ៉ាសាប-ហេសេដ។ ២១ កូន​របស់​លោក​ហាណានា គឺ ពេឡាធា និង​អេសាយ ព្រម​ទាំង​កូន​ចៅ​របស់​លោក​រេផាយ៉ា កូន​ចៅ​របស់​លោក​អើណាន កូន​ចៅ​របស់​លោក​អូបាឌា កូន​ចៅ​របស់​លោក​សេកានា។ ២២ កូន​របស់​លោក​សេកានា គឺ​លោក​សេម៉ាយ៉ា កូន​របស់​លោក​សេម៉ាយ៉ា គឺ​ហាធូស យីកាល បារីយ៉ា នារីយ៉ា និង​សាផាត។ សរុប​ទាំង​អស់ ប្រាំ​មួយ​នាក់។ ២៣ កូន​របស់​លោក​នារីយ៉ា មាន​អេលីយ៉ូណៃ ហេសេគា និង​អាសរីកាំ គឺ​សរុប​ទាំង​អស់​បី​នាក់។ ២៤ កូន​របស់​អេលីយ៉ូណៃ គឺ​ហូដាវា អេលាស៊ីប ពេឡាយ៉ា អកាប យ៉ូហាណាន ដេឡាយ៉ា និង​អណានី សរុប​ទាំង​អស់​ប្រាំពីរ​នាក់។