២៥
ក្រុម​ចំរៀង
១ ព្រះបាទ​ដាវីឌ និង​ពួក​មេទ័ព​បាន​ញែក​កូន​ចៅ​លោក​អេសាភ កូន​ចៅ​លោក​ហេម៉ាន និង​កូន​ចៅ​លោក​យេឌូថិន ទុក​ដោយ​ឡែក​សំរាប់​ច្រៀង​ថ្លែង​ព្រះបន្ទូល​ដោយ​លេង​ពិណ ឃឹម និង​ស្គរ​កំដរ​ផង។ អស់​អ្នក​ដែល​ត្រូវ​បំពេញ​មុខងារ​ជា​អ្នក​ចំរៀង មាន​ដូច​ត​ទៅ:
២ កូន​ចៅ​របស់​លោក​អេសាភ​មាន លោក​សាគើរ លោក​យ៉ូសែប លោក​នេថានា និង​លោក​អសារេឡា។ ពួក​គេ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំ​របស់​លោក​អេសាភ​ដែល​ច្រៀង​ថ្លែង​ព្រះបន្ទូល តាម​បញ្ជា​របស់​ស្ដេច។
៣ រីឯ​កូន​ចៅ​របស់​លោក​យេឌូថិន​មាន លោក​កេដាលា លោក​សេរី លោក​យេសាយ៉ា លោក​ហាសាបយ៉ា លោក​ម៉ាធិធា និង​លោក​ស៊ីម៉ាយ។ អ្នក​ទាំង​ប្រាំ​មួយ​រូប​នេះ ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំ​របស់​លោក​យេឌូថិន​ជា​ឪពុក ដែល​ច្រៀង​ថ្លែង​ព្រះបន្ទូល ដោយ​ប្រគំ​ពិណ​លើក​តម្កើង និង​សរសើរ​ព្រះអម្ចាស់
៤ កូន​ចៅ​របស់​លោក​ហេម៉ាន​មាន លោក​ប៊ូកគា លោក​ម៉ាថានា លោក​អ៊ូស៊ាល លោក​សេបួល លោក​យេរីម៉ូត លោក​ហាណានា លោក​ហាណានី លោក​អេលាថា លោក​គីដាលធី លោក​រ៉ូម៉ាមធី-អេស៊ើរ លោក​យ៉ូស បេកាសា លោក​ម៉ាឡូធី លោក​ហួធារ និង​លោក​ម៉ាហាស៊ីយ៉ូត។ ៥ អ្នក​ទាំង​នេះ​សុទ្ធ​តែ​ជា​កូន​ចៅ​របស់​លោក​ហេម៉ាន ជា​គ្រូ​ទាយ​របស់​ស្ដេច ដែល​ថ្លែង​ព្រះបន្ទូល​របស់​ព្រះជាម្ចាស់ ដើម្បី​លើក​តម្កើង​ឫទ្ធានុភាព​របស់​ព្រះអង្គ។ ព្រះជាម្ចាស់​ប្រោស​ប្រទាន​អោយ​លោក​ហេម៉ាន មាន​កូន​ប្រុស ១៤​នាក់ និង​កូន​ស្រី ៣ នាក់។ ៦ ពួក​គេ​ច្រៀង​នៅ​ក្នុង​ព្រះដំណាក់​របស់ព្រះអម្ចាស់ ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំ​របស់​ឪពុក ទាំង​ប្រគំ​ស្គរ ឃឹម និង​ពិណ កំដរ​ផង។ ពួក​គេ​បំរើ​ការងារ​ក្នុង​ព្រះដំណាក់​របស់​ព្រះជាម្ចាស់។
លោក​អេសាភ លោក​យេឌូថិន និង​លោក​ហេម៉ាន​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​បញ្ជា​របស់​ស្ដេច។
៧ ពួក​គេ​មាន​ចំនួន​ទាំង​អស់ ២៨៨​នាក់ ដោយ​គិត​ទាំង​បង​ប្អូន​របស់​ពួក​គេ ដែល​ជា​អ្នក​ជំនាញ​ខាង​ចំរៀង​តម្កើង​ព្រះអម្ចាស់ ហើយ​ចេះ​បង្រៀន​ដែរ។ ៨ ពួក​គេ​ចាប់​ឆ្នោត ដើម្បី​កំណត់​មុខងារ​រៀងៗ​ខ្លួន គឺ​ទាំង​អ្នក​តូច​ទាំង​អ្នក​ធំ ទាំង​គ្រូ​ទាំង​សិស្ស។ ៩ ឆ្នោត​ទី​មួយ​ត្រូវ​លើ​លោក​យ៉ូសែប ជា​កូន​របស់​លោក​អេសាភ។ ឆ្នោត​ទី​ពីរ​ត្រូវ​លើ​លោក​កេដាលា​ព្រម​ទាំង​កូន និង​បង​ប្អូន​របស់​គាត់​ដែល​មាន​ចំនួន​ដប់ពីរ​នាក់។ ១០ ឆ្នោត​ទី​បី​ត្រូវ​លើ​លោក​សាគើរ​ព្រម​ទាំង​កូន និង​បង​ប្អូន​របស់​គាត់​ដែល​មាន​ចំនួន​ដប់ពីរ​នាក់។ ១១ ឆ្នោត​ទី​បួន​ត្រូវ​លើ​លោក​យីសរី​ព្រម​ទាំង​កូន និង​បង​ប្អូន​របស់​គាត់​ដែល​មាន​ចំនួន​ដប់ពីរ​នាក់។ ១២ ឆ្នោត​ទី​ប្រាំ​ត្រូវ​លើ​លោក​នេថានា​ព្រម​ទាំង​កូន និង​បង​ប្អូន​របស់​គាត់​ដែល​មាន​ចំនួន​ដប់ពីរ​នាក់។ ១៣ ឆ្នោត​ទី​ប្រាំ​មួយ​ត្រូវ​លើ​លោក​ប៊ូកគា​ព្រម​ទាំង​កូន និង​បង​ប្អូន​របស់​គាត់ ដែល​មាន​ចំនួន​ដប់ពីរ​នាក់។ ១៤ ឆ្នោត​ទី​ប្រាំពីរ​ត្រូវ​លើ​លោក​យេសារេឡា​ព្រម​ទាំង​កូន និង​បង​ប្អូន​របស់​គាត់ ដែល​មាន​ចំនួន​ដប់ពីរ​នាក់។ ១៥ ឆ្នោត​ទី​ប្រាំ​បី​ត្រូវ​លើ​លោក​យេសាយ៉ា​ព្រម​ទាំង​កូន និង​បង​ប្អូន​របស់​គាត់ ដែល​មាន​ចំនួន​ដប់ពីរ​នាក់។ ១៦ ឆ្នោត​ទី​ប្រាំ​បួន​ត្រូវ​លើ​លោក​ម៉ាថានា​ព្រម​ទាំង​កូន និង​បង​ប្អូន​របស់​គាត់ ដែល​មាន​ចំនួន​ដប់ពីរ​នាក់។ ១៧ ឆ្នោត​ទី​ដប់​ត្រូវ​លើ​លោក​ស៊ីម៉ាយ​ព្រម​ទាំង​កូន និង​បង​ប្អូន​របស់​គាត់​ដែល​មាន​ចំនួន​ដប់ពីរ​នាក់។ ១៨ ឆ្នោត​ទី​ដប់​មួយ​ត្រូវ​លើ​លោក​អសារាល​ព្រម​ទាំង​កូន និង​បង​ប្អូន​របស់​គាត់ ដែល​មាន​ចំនួន​ដប់ពីរ​នាក់។ ១៩ ឆ្នោត​ទី​ដប់ពីរ​ត្រូវ​លើ​លោក​ហាសាបយ៉ា​ព្រម​ទាំង​កូន និង​បង​ប្អូន​របស់​គាត់ ដែល​មាន​ចំនួន​ដប់ពីរ​នាក់។ ២០ រីឯ​ឆ្នោត​ទី​ដប់​បី​ត្រូវ​លើ​លោក​ស៊ូបាអែល​ព្រម​ទាំង​កូន និង​បង​ប្អូន​របស់​គាត់ ដែល​មាន​ចំនួន​ដប់ពីរ​នាក់។ ២១ ឆ្នោត​ទី​ដប់បួន​ត្រូវ​លើ​លោក​ម៉ាធិធា​ព្រម​ទាំង​កូន និង​បង​ប្អូន​របស់​គាត់ ដែល​មាន​ចំនួន​ដប់ពីរ​នាក់។ ២២ ឆ្នោត​ទី​ដប់​ប្រាំ​ត្រូវ​លើ​លោក​យេរេម៉ូត​ព្រម​ទាំង​កូន និង​បង​ប្អូន​របស់​គាត់ ដែល​មាន​ចំនួន​ដប់ពីរ​នាក់។ ២៣ ឆ្នោត​ទី​ដប់​ប្រាំ​មួយ​ត្រូវ​លើ​លោក​ហាណានា​ព្រម​ទាំង​កូន និង​បង​ប្អូន​របស់​គាត់ ដែល​មាន​ចំនួន​ដប់ពីរ​នាក់។ ២៤ ឆ្នោត​ទី​ដប់​ប្រាំពីរ​ត្រូវ​លើ​លោក​យ៉ូសបេកាសា​ព្រម​ទាំង​កូន និង​បង​ប្អូន​របស់​គាត់ ដែល​មាន​ចំនួន​ដប់ពីរ​នាក់។ ២៥ ឆ្នោត​ទី​ដប់​ប្រាំ​បី​ត្រូវ​លើ​លោក​ហាណានី​ព្រម​ទាំង​កូន និង​បង​ប្អូន​របស់​គាត់ ដែល​មាន​ចំនួន​ដប់ពីរ​នាក់។ ២៦ ឆ្នោត​ទី​ដប់​ប្រាំ​បួន​ត្រូវ​លើ​លោក​ម៉ាឡូធី​ព្រម​ទាំង​កូន និង​បង​ប្អូន​របស់​គាត់ ដែល​មាន​ចំនួន​ដប់ពីរ​នាក់។ ២៧ ឆ្នោត​ទី​ម្ភៃ​ត្រូវ​លើ​លោក​អេលាថា​ព្រម​ទាំង​កូន និង​បង​ប្អូន​របស់​គាត់​ដែល​មាន​ចំនួន​ដប់ពីរ​នាក់។ ២៨ ឆ្នោត​ទី​ម្ភៃ​មួយ​ត្រូវ​លើ​លោក​ហូធារ​ព្រម​ទាំង​កូន និង​បង​ប្អូន​របស់​គាត់ ដែល​មាន​ចំនួន​ដប់ពីរ​នាក់។ ២៩ ឆ្នោត​ទី​ម្ភៃ​ពីរ​ត្រូវ​លើ​លោក​គីដាលធី​ព្រម​ទាំង​កូន និង​បង​ប្អូន​របស់​គាត់ ដែល​មាន​ចំនួន​ដប់ពីរ​នាក់។ ៣០ ឆ្នោត​ទី​ម្ភៃ​បី​ត្រូវ​លើ​លោក​ម៉ាហាស៊ីយ៉ូត​ព្រម​ទាំង​កូន និង​បង​ប្អូន​របស់​គាត់ ដែល​មាន​ចំនួន​ដប់ពីរ​នាក់។ ៣១ ឆ្នោត​ទី​ម្ភៃ​បួន​ត្រូវ​លើ​លោក​រូម៉ាមធី-អេស៊ើរ​ព្រម​ទាំង​កូន និង​បង​ប្អូន​របស់​គាត់ ដែល​មាន​ចំនួន​ដប់ពីរ​នាក់។