ចំនួន​ប្រជាជន​យូដា​ដែល​វិល​ត្រឡប់​មក​ស្រុក​វិញ
(នេហេមា ៧:៦-៧២)
១ ក្នុង​ចំណោម​អស់​អ្នក​ដែល​ព្រះចៅ​នេប៊ូក្នេសា ជា​ស្ដេច​ស្រុក​បាប៊ីឡូន​ចាប់​ទៅ​ជា​ឈ្លើយ​នោះ មាន​មួយ​ចំនួន​វិល​មក​ក្រុង​យេរូសាឡឹម និង​ស្រុក​យូដា​វិញ ហើយ​ទៅ​រស់​នៅ​តាម​ស្រុក​ភូមិ​របស់​គេ​រៀងៗ​ខ្លួន។ ២ អ្នក​ទាំង​នោះ​វិល​ត្រឡប់​មក​វិញ ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំ​របស់​លោក​សូរ៉ូបាបិល លោក​យេសួរ លោក​នេហេមា លោក​សេរ៉ាយ៉ា លោក​រេអេឡាយ៉ា លោក​ម៉ាដេកាយ លោក​ប៊ីលសាន លោក​មីសផា លោក​ប៊ីគវ៉ាយ លោក​រេហ៊ូម និង​លោក​បាណា។ ចំនួន​មនុស្ស​ក្នុង​ចំណោម​ប្រជាជន​អ៊ីស្រាអែល​មាន​ដូច​ត​ទៅ:
៣ កូន​ចៅ​របស់​លោក​ប៉ារ៉ូស មាន ២ ១៧២​នាក់
៤ កូន​ចៅ​របស់​លោក​សេផាធា មាន​៣៧២​នាក់
៥ កូន​ចៅ​របស់​លោក​អើរ៉ាស មាន ៧៧៥​នាក់
៦ កូន​ចៅ​របស់​លោក​ប៉ាហាត់-ម៉ូអាប់ កូន​ចៅ​របស់​លោក​យេសួរ និង​កូន​ចៅ​របស់​លោក​យ៉ូអាប់ មាន​២ ៨១២​នាក់
៧ កូន​ចៅ​របស់​លោក​អេឡាំ មាន ១ ២៥៤​នាក់
៨ កូន​ចៅ​របស់​លោក​សាធូ មាន ៩៤៥​នាក់
៩ កូន​ចៅ​របស់​លោក​សាកាយ មាន ៧៦០ នាក់
១០ កូន​ចៅ​របស់​លោក​បានី មាន ៦៤២​នាក់
១១ កូន​ចៅ​របស់​លោក​បេបាយ មាន ៦២៣​នាក់
១២ កូន​ចៅ​របស់​លោក​អាសកាដ មាន ១ ២២២​នាក់
១៣ កូន​ចៅ​របស់​លោក​អដូនីកាំ មាន ៦៦៦​នាក់
១៤ កូន​ចៅ​របស់​លោក​ប៊ីគវ៉ាយ មាន​២ ០៥៦​នាក់
១៥ កូន​ចៅ​របស់​លោក​អេឌីន មាន ៤៥៤​នាក់
១៦ កូន​ចៅ​របស់​លោក​អេធើ ដែល​ជា​ពូជពង្ស​របស់​លោក​ហេសេគា មាន ៩៨​នាក់
១៧ កូន​ចៅ​របស់​លោក​បេសាយ មាន ៣២៣ នាក់
១៨ កូន​ចៅ​របស់​លោក​យ៉ូរ៉ា មាន ១១២​នាក់
១៩ កូន​ចៅ​របស់​លោក​ហាស៊ូម មាន ២២៣ នាក់
២០ កូន​ចៅ​របស់​លោក​គីបារ មាន ៩៥​នាក់
២១ អ្នក​ភូមិ​បេថ្លេហិម មាន ១២៣​នាក់
២២ អ្នក​ភូមិ នថូផា មាន ៥៦​នាក់
២៣ អ្នក​ភូមិ​អាណាថោត មាន ១២៨​នាក់
២៤ អ្នក​ភូមិ​អាសម៉ាវែត មាន ៤២​នាក់
២៥ អ្នក​ក្រុង​គារយ៉ាត-អើរីម កេភីរ៉ា និង​បៀរ៉ូត មាន ៧៤៣​នាក់
២៦ អ្នក​ក្រុង​រ៉ាម៉ា និង​កេបា មាន ៦២១​នាក់
២៧ អ្នក​ក្រុង​មីកម៉ាស មាន ១២២​នាក់
២៨ អ្នក​ក្រុង​បេតអែល និង​អៃ មាន​២២៣ នាក់
២៩ អ្នក​ភូមិ​នេបូរ មាន ៥២​នាក់
៣០ កូន​ចៅ​របស់​លោក​ម៉ាកប៊ីស មាន ១៥៦​នាក់
៣១ កូន​ចៅ​របស់​លោក​អេឡាំ​ម្នាក់​ទៀត មាន ១ ២៥៤​នាក់
៣២ កូន​ចៅ​របស់​លោក​ហារីម មាន ៣២០ នាក់
៣៣ អ្នក​ក្រុង​ឡូដ ហាឌីដ និង​អូណូ មាន ៧២៥​នាក់
៣៤ អ្នក​ក្រុង​យេរីខូ មាន ៣៤៥​នាក់
៣៥ អ្នក​ក្រុង​សេណាអា មាន ៣ ៦៣០ នាក់
៣៦ ក្រុម​បូជាចារ្យ ជា​កូន​ចៅ​លោក​យេដាយ៉ា ក្នុង​ក្រុម​គ្រួសារ​របស់​លោក​យេសួរ មាន ៩៧៣​នាក់
៣៧ កូន​ចៅ​របស់​លោក​អ៊ីមមើរ មាន ១ ០៥២​នាក់
៣៨ កូន​ចៅ​របស់​លោក​ផាសហ៊ើរ មាន ១ ២៤៧​នាក់
៣៩ កូន​ចៅ​របស់​លោក​ហារីម មាន ១ ០១៧​នាក់។
៤០ ក្រុម​លេវី ជា​កូន​ចៅ​របស់​លោក​យេសួរ កូន​ចៅ​របស់​លោក​កាឌមាល និង​កូន​ចៅ​របស់​លោក​ហូដាវា មាន​៧៤​នាក់
៤១ ក្រុម​ចំរៀង​ជា​កូន​ចៅ​របស់​លោក​អេសាភ មាន​១២៨​នាក់
៤២ ក្រុម​យាម​ទ្វារ​ជា​កូន​ចៅ​របស់​លោក​សាលូម កូន​ចៅ​របស់​លោក​អេធើរ កូន​ចៅ​របស់​លោក​ថាល់ម៉ូន កូន​ចៅ​របស់​លោក​អ័កគូប កូន​ចៅ​របស់​លោក​ហាធីថា និង​កូន​ចៅ​របស់​លោក​សូបាយ មាន​១៣៩​នាក់
៤៣ ក្រុម​អ្នក​បំរើ​ព្រះវិហារ​ជា​កូន​ចៅ​របស់​លោក​ស៊ីហា កូន​ចៅ​របស់​លោក​ហាស៊ូផា កូន​ចៅ​របស់​លោក​ថាបាអូត ៤៤ កូន​ចៅ​របស់​លោក​កេរ៉ូស កូន​ចៅ​របស់​លោក​ស៊ីយ៉ាហា កូន​ចៅ​របស់​លោក​ផាដូន ៤៥ កូន​ចៅ​របស់​លោក​លេបាណា កូន​ចៅ​របស់​លោក​ហាកាបា កូន​ចៅ​របស់​លោក​អ័កគូប ៤៦ កូន​ចៅ​របស់​លោក​ហាកាប កូន​ចៅ​របស់​លោក​សាលម៉ាយ កូន​ចៅ​របស់​លោក​ហាណាន ៤៧ កូន​ចៅ​របស់​លោក​គីដេល កូន​ចៅ​របស់​លោក​កាហារ កូន​ចៅ​របស់​លោក​រីអាយ៉ា ៤៨ កូន​ចៅ​របស់​លោក​រេស៊ីន កូន​ចៅ​របស់​លោក​នេកូដា កូន​ចៅ​របស់​លោក​កាសាម ៤៩ កូន​ចៅ​របស់​លោក​អ៊ូសា កូន​ចៅ​របស់​លោក​ផាសេហា កូន​ចៅ​របស់​លោក​បេសាយ ៥០ កូន​ចៅ​របស់​លោក​អាសណា កូន​ចៅ​របស់​លោក​មេហូនីម កូន​ចៅ​របស់​លោក​នេភូស៊ីម ៥១ កូន​ចៅ​របស់​លោក​បាកប៊ូក កូន​ចៅ​របស់​លោក​ហាគូផា កូន​ចៅ​របស់​លោក​ហាហ៊ើរ ៥២ កូន​ចៅ​របស់​លោក​បាសលូត កូន​ចៅ​របស់​លោក​មេហ៊ីដា កូន​ចៅ​របស់​លោក​ហាសា ៥៣ កូន​ចៅ​របស់​លោក​បារកូស កូន​ចៅ​របស់​លោក​ស៊ីសេរ៉ា កូន​ចៅ​របស់​លោក​ថាម៉ា ៥៤ កូន​ចៅ​របស់​លោក​នេស៊ីយ៉ា កូន​ចៅ​របស់​លោក​ហាធីផា ៥៥ កូន​ចៅ​ពួក​អ្នក​បំរើ​របស់​ព្រះបាទ​សាឡូម៉ូន គឺ​កូន​ចៅ​របស់​លោក​សូថាយ កូន​ចៅ​របស់​លោក​សូផេរេត កូន​ចៅ​របស់​លោក​ពេរូដា ៥៦ កូន​ចៅ​របស់​លោក​យ៉ាឡា កូន​ចៅ​របស់​លោក​ដារកុន កូន​ចៅ​របស់​លោក​គីដេល ៥៧ កូន​ចៅ​របស់​លោក​សេផាធា កូន​ចៅ​របស់​លោក​ហាធីល កូន​ចៅ​របស់​លោក​ផូកេរេត ពីសេបែម និង​កូន​ចៅ​របស់​លោក​អាំម៉ូន។ ៥៨ សរុប​ទាំង​អស់​ក្រុម​អ្នក​បំរើ​ព្រះវិហារ និង​កូន​ចៅ​ពួក​អ្នក​បំរើ​ព្រះបាទ​សាឡូម៉ូន​មាន ៣៩២​នាក់។
៥៩ រីឯ​អស់​អ្នក​ដែល​មក​ពី​ធេល-មែឡា ធេល-ហារេសា កេរូប-អដាន និង​អ៊ីមមើរ ហើយ​ពុំ​ស្គាល់​ញាតិសន្ដាន និង​ដូនតា​របស់​ខ្លួន​ដើម្បី​បញ្ជាក់​ថា គេ​ពិត​ជា​ជន​ជាតិ​អ៊ីស្រាអែល​មែន​នោះ​គឺ ៦០ កូន​ចៅ​របស់​លោក​ដេឡាយ៉ា កូន​ចៅ​របស់​លោក​ថូប៊ីយ៉ា និង​កូន​ចៅ​របស់​លោក​នេកូដា ដែល​មាន​ចំនួន ៦៥២​នាក់។
៦១ ក្នុង​ចំណោម​ក្រុម​បូជាចារ្យ មាន​កូន​ចៅ​របស់​លោក​ហាបាយ៉ា កូន​ចៅ​របស់​លោក​ហាកូស កូន​ចៅ​របស់​លោក​បាស៊ីឡាយ ដែល​បាន​រៀបការ​ជា​មួយ​កូន​ស្រី​របស់​លោក​បាស៊ីឡាយ​ជា​អ្នក​ស្រុក​កាឡាដ ហើយ​ដាក់​ឈ្មោះ​ខ្លួន​ដូច​ឪពុក​ក្មេក។ ៦២ អ្នក​ទាំង​នោះ​រក​នាម​ត្រកូល​ពូជពង្ស​របស់​ខ្លួន​ពុំ​ឃើញ​ទេ ដូច្នេះ គេ​ចាត់​ទុក​អ្នក​ទាំង​នោះ​មិន​បរិសុទ្ធ* ដែល​ពុំ​អាច​បំពេញ​មុខងារ​ជា​បូជាចារ្យ​បាន​ឡើយ។ ៦៣ លោក​ទេសាភិបាល​ហាម​ពួក​គេ​បរិភោគ​អាហារ​ដ៏​សក្ការៈ​បំផុត រហូត​ទាល់​តែ​បូជាចារ្យ​ណា​ម្នាក់​សាក​សួរ​យូរីម និង​ធូមីម*​ជា​មុន​សិន។
៦៤ សហគមន៍​ទាំង​មូល​មាន​ចំនួន​៤២ ៣៦០ នាក់ ៦៥ ដោយ​ឥត​រាប់​បញ្ចូល​អ្នក​បំរើ​ប្រុស​ស្រី​របស់​ពួក​គេ​ដែល​មាន​ចំនួន​៧ ៣៣៧​នាក់​ទេ។ ក្នុង​ចំណោម​ពួក​គេ​មាន​អ្នក​ចំរៀង​ប្រុស​ស្រី​២០០ នាក់។ ៦៦ មាន​សេះ​ទាំង​អស់ ៧៣៦​ក្បាល លា​កាត់ ២៤៥​ក្បាល ៦៧ អូដ្ឋ​៤៣៥​ក្បាល និង​លា ៦ ៧២០​ក្បាល។
៦៨ ពេល​មក​ដល់​ព្រះដំណាក់​របស់​ព្រះអម្ចាស់​នៅ​ក្រុង​យេរូសាឡឹម មាន​មេ​ដឹក​នាំ​ក្រុម​គ្រួសារ​មួយ​ចំនួន​ធំ​បាន​ថ្វាយ​តង្វាយ​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត សំរាប់​ការ​សាង​សង់​ព្រះដំណាក់​របស់​ព្រះជាម្ចាស់ នៅ​កន្លែង​ដើម​ឡើង​វិញ។ ៦៩ ពួក​គេ​ថ្វាយ​សំរាប់​ការ​សង់​ព្រះវិហារ​តាម​សមត្ថភាព​របស់​ខ្លួន គឺ​មាន​មាស​ចំនួន​ប្រាំ​មួយ​ម៉ឺន​មួយ​ពាន់​តម្លឹង និង​ប្រាក់​ប្រាំ​ពាន់​ណែន ព្រម​ទាំង​សម្លៀកបំពាក់​បូជាចារ្យ​ចំនួន​មួយ​រយ​សាមសិប​សំរាប់។ ៧០ ក្រុម​បូជាចារ្យ ក្រុម​លេវី ប្រជាជន ក្រុម​ចំរៀង ក្រុម​យាម​ទ្វារ ក្រុម​អ្នក​បំរើ​ព្រះវិហារ និង​ជន​ជាតិ​អ៊ីស្រាអែល​ទាំង​មូល នាំ​គ្នា​ទៅ​រស់​នៅ​តាម​ក្រុង​របស់​គេ​រៀងៗ​ខ្លួន​វិញ។